wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ – СТИМУЛ ЗА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

16.02.2018 г. „Едно от неоспоримите постижения на европейските фондове, особено в настоящия програмен период, е,…

Продължава...

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

21.12.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд,…

Продължава...

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.