wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ЕКИПЪТ НА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ЩЕ ЗАСАДИ НАД 300 ФИДАНКИ В СЕЛО ЗЛАТУША

05.04.2017 г. В седмицата на гората екипът на Оперативна програма „Добро управление“ ще подкрепи инициативата…

Продължава...

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

11.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект…

Продължава...

В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ СЕ ВКЛЮЧВАТ ОЩЕ ДВЕ ГРУПИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

04.01.2017 г. В Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ като членове с право…

Продължава...

ОБЩО 22 ПРОЕКТА В ПОДКРЕПА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПДУ

23.12.2016 г. Общо 22 проекта са подадени чрез електронната система ИСУН в рамките на срока…

Продължава...

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ВЕЧЕ СА ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА 47% ОТ ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ

12.12.2016 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) гласува създаването…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.