wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfРешение на ЕК за одобрение на някои елементи на ОП в рамките на "Инициатива за МСП"

pdf Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020, одобрена от Европейската комисия на 13.10.2015 г

Проект на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП) е официално изпратен на Европейската комисия

Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.

Оперативна програма „Инициатива за МСП" цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България. Стратегията на оперативната програма, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 2014-2020, е тясно свързана с целите за растеж и заетост и с приноса на България към постигането на взаимнодопълващите се видове растеж на стратегията "Европа 2020", а именно интелигентен и приобщаващ растеж.

Пълният текст на проекта на ОП ИМСП можете да намерите тук

Първо заседание на тематичната работна група - 01.07.2015

pdfДневен ред на Първото заседание на тематичната работна група - 01.07.2015

pdfПроект на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 към 01.07.2015

pdfПрезентация на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.