wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С Решение № C(2018)8712 от 11 декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК. Извършените промени са свързани с прехвърлянето на 43 459 809 евро (ресурс на Европейския фонд за регионално развитие) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" на ОПИК, както и включването на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България" сред допустимите дейности по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ на програмата.

Изменена Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) -18.12.2018 г.

_____________________________________________________________________________________

 

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

 

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

_____________________________________________________________________________________

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува за обществено обсъждане:

pdfПроект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 15.10.2015 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg


ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП".


pdfПроектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г.
 Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. Промените в проекта на ОПИК, одобрен с РМС 771/17.11.2014, касаят допълването на действия, които да се предприемат за изпълнение на предварителни условия 7.4, 1.1 и 1.2 и редакции, свързани с отразяване на технически бележки.
pdfПроектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г.
 Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г.

 
Състав на Комитета за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. 
 
 
 

Проведе се Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020    Презентации от Първото заседание на КН на ОПИК: 

Четвърто заседание на тематичната работна група - 01.10.2014 

  Трето заседание на тематичната работна група - 24.04.2014 г.

Второ заседание на тематичната работна група 11.07.2013 г.
 
 
 
  Първо заседание на тематичната работна група 26.04.2013 г.
 
 
 
  Презентации от първото заседание на ТРГ
 
 

 
 
Индикативна годишна работна програма за 2015 г. 
 

pdfПроменена Индикативна годишна работна програма по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2015 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на Първото официално заседание на КН на ОПИК(юни)
 Променена Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2015 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, проведено на 11 юни 2015 г.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.