wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 (поименен състав, информация относно дейността и взентите решения)  Протокол от Осмо заседание на Комитета за…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.