wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Работна група

Първо заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.

Второ заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.
Трето заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.
Четвърто заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.
Презентации:
 
Пето заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г." 
 
 
Шесто заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г."
 
 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.