wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тук може да видите как се подписва проектно предложение с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН 2020.

Всички въпроси и констатирани проблеми, свързани със системата ИСУН 2020, могат да бъдат адресирани до звеното за техническа поддръжка (Helpdesk) на e-mail: support2020@government.bg или на телефон 02/ 940 25 02.

СПИСЪЦИ НА ОПЕРАЦИИ:

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 4 "ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.