wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., на 01.10.2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2019 г., с който може да се запознаете тук.

Коментари по проекта на индикативна годишна работна програма, може да изпращате на:  programming@moew.government.bg в срок до 18:30 часа на 21 октомври 2018 г.

 

 

 

 

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.