wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

29.12.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са:

 1. Община Асеновград, община Кърджали, община Лом, община Луковит, община Невестино, община Оряхово, община Своге, община Сливен, община Червен бряг за обекти на техни територии.
 2. Агенция „Пътна инфраструктура“ за обекти по републиканската пътна мрежа.
 3. Дирекция „Благоустройство и геозащита“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг.

Целите на процедурата са проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората.

Геозащитните мерки и дейности ще бъдат изпълнени по отношение на активни/периодично активни съвременни свлачища, засягащи урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура. Очакваният резултат от тяхното изпълнение е намаляване дела на населението в риск от свлачища и осигуряване на устойчивост при бедствия.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

 1. Подготовка на проектното предложение – изготвяне на проектно предложение, експертни анализи, изследвания, обосновки, подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и др.
 1. Проектиране и изпълнение на геозащитни строежи (първа категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „ж“ от ЗУТ) и мероприятия в регистрирани свлачищни райони за ограничаване на свлачищните процеси:
 • Проучвателни и проектни работи (инженерно-геоложки, хидрогеоложки, геотехнически проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционно проектиране, оценка на въздействието върху околната среда, набавяне на разрешителни документи, изискващи се по националното законодателство и др.);
 • Изграждане на укрепителни съоръжения, в т.ч. брегоукрепителни съоръжения (пилотни конструкции, подпорни стени, буни и др.):
 • подпиране на свлачището - контрабанкети, контрафорси, подпорни стени, буни, габиони, опорни насипи, усилени с геосинтетични и други материали, стабилизиране с негасена вар, цимент и др.;
 • укрепване на свлачището с подпорни конструкции: бетонни или стоманобетонни подпорни стени (конзолни или анкерирани); сондажно-изливни пилоти или шлиц-стени със или без стоманобетонен ростверк върху тях, конзолни или анкерирани; шлицови ребра; стоманобетонни кладенци (конзолни или анкерирани), анкерирани стоманобетонни плочи и др.;
 • Изграждане на отводнителни съоръжения за понижаване нивото на подземните води и/или за отвеждане на повърхностни води извън обхвата на свлачището:
 • водозащита и дрениране на свлачището - повърхностни дренажи, канавки и шахти, вкопани дренажни траншеи, дренажни кладенци, дренажни сондажи, дренажни тунели, затревяване и др.;
 • Планировъчни мерки за осигуряване устойчивостта на склона (откосите):
 • планиране на свлачището - разпределяне и замяна на почвени маси от свлачището, в т.ч. изкопи в горните участъци и насипи в долните участъци;
 • повърхностна обработка (изолация и защита) на свлачището, облицоване, залесяване, ограждане, осушаване, инжектиране и тампониране на пукнатини и каверни, заравняване, покриване с геосинтетични и други подобни материали.
 1. Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез извършване на геодезически, инклинометрични, стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на деформационните процеси и/или ефективността на изградените геозащитни съоръжения.
 1. Организация и управление на проекта.
 2. Информация и комуникация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 65 519 199 лв. (шестдесет и пет милиона петстотин и деветнадесет хиляди сто деветдесет и девет лева).

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 28.06.2018 г., 16:00 ч.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

 

21.10.2015 г.

Редакция ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите.

Цел на процедурата езавършване на изискващите се съгласно законодателството по околна среда процедури за приемане на вторите планове за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. за Дунавски район, Източнобеломорски район, Черноморски район и Западнобеломорски район и на Морската стратегияс принос към Специфична цел 2 „Подобряване оценката на състоянието на водите“ на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

Подготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за вторите ПУРБ за четирите района за басейново управление в България – Дунавски район, Черноморски район, Източнобеломорски район и Западнобеломорски район, провеждане на консултации с обществеността, трансгранична координация при необходимост и отразяване на коментари, обосновка за приемане или неприемане на предложения за мерки, които да бъдат включени в окончателния вариант на плановете.
Подготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост за Морската стратегия, вкл. програмата от мерки към нея, провеждане на консултации с обществеността, трансгранична координация при необходимост и отразяване на коментари, обосновка за приемане или неприемане на предложения за мерки, които да бъдат включени в окончателния вариант на стратегията.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 680 000 лв. (шестстотин и осемдесет хиляди лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 21.12.2015 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

pdfPokana_EO_na_PURB.pdf

pdfNasoki za kandidatstwane signed.pdf

rarNasoki za kandidatstvane EO na PURB.rar

30.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." обявява, че със Заповед № РД-ОП-90/30.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Промяната касае Раздел 23 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване", точка 23.2 от насоките за кандидатстване. 

 Заповед № РД-ОП-90/30.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите може да видите тук:

 Kонсолидиран вариант на целия пакет документи по процедура BG16M1OP002-1.001

16.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява, че със Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци". Поправките са в т. 14.2 и т. 18 на насоките за кандидатстване, изменението е в забележка към редове 9-12 и 19-22 в Приложение 27.7. 

Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите може да видите тук: 

 Kонсолидиран вариант на целия пакет документи по процедура BG16M10P002-2.001 може да видите тук: 

17.09.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. обявява, че със Заповед № РД-ОП-86/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите са изменени насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК". Промените са в раздел 14, т. 14.5 и раздел 18 на насоките за кандидатстване.

Обява за изменение на насоки за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.001 

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.