wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

Първо заседание 

 
Второ заседание   
 
 
Трето заседание  
  
 
 
Четвърто заседание    
 
 
Седмо заседание 
 
 
 
 
ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.