wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

САЙТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 г. Актуална информация за ОПРР 2014-2020 Информираме бенефициентите, партньорите и всички заинтересовани лица по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР 2007-2013) и…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.