wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
за обсъждане наЕдинадесетото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРР. 
 
 
 

Актуализиран четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на английски език 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.