wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfПоименен състав на КН на ОПТТИ

pdfМетодология и критерии за подбор и оценка на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

pdfИндикативна годишна работна програма - Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

pdfРаботен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Работен вариант на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., представен в актуалната форма за програмата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.