wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  10 000 000 лв. Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 17.06.2016 г. (включително) на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

СПРАВКА с получените и отразени коментари

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.