wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

От 18 юли 2016 г. стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програмата за морско дело и рибарство. Мярката подпомага модернизацията на рибопреработвателни предприятия, внедряването на нови продукти, подобряване на условията на труд и добавянето на стойност към продуктите от риболов и аквакултура. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лева.

По мярката могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малки или средни предприятия. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лева, а максималният 1 000 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент и свързаните с него лица по мярката за целия програмен период е 1 400 000 лева.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Пълният пакет документи за кандидатстване e публикуван ТУК

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.00 часа на 16.10.2016 г.

 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Заповед №МДР-ПП-09-102/13.12.2018 г. за изменение на Условията за изпълнение, Приложение № 9 Общи условия и добавяне на ново Приложение № 20 – Запис на заповед – 13/12/2018 г.Изменени Условия за изпълнение - 13/12/2018 г.

Изменени Условия за изпълнение - 13/12/2018 г.

Изменено Приложение № 9 Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 13/12/2018 г.

Ново Приложение № 20 – Запис на заповед – изменение - 13/12/2018 г.

Изменение на условията за изпълнение

Изменение на условията за изпълнение - 21/11/2018

Изменение на Приложение № 9 „Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ - 21/11/2018

Заповед от Ръководителя на УО на ПМДР за изменение на Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” и Приложение № 9 „Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ - 21/11/2018

Заповед №МДР-ПП-09-91/23.11.2018

Обява за процедура на подбор на проектни предложения BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

 

Въпроси и отговори по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” - 28.09.2016 г.

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ - 19.05.2017 г.

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" - 21.06.2017 г.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" от 09.03.2018 г. - 12.03.2018 г.

Списък с бенефициенти

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.