wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

От 27 юли 2016 г. стартира приемането на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство. Предвиденото финансиране от 2 млн. лв. е насочено към модернизация на съществуващи аквакултурни ферми, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване на условията на труд. Сред допустимите дейности са и инвестиции, които водят до по-малко потребление на вода, намаляват употребата на химикали и антибиотици и насърчават използването на възобновяеми източници на енергия. Дава се възможност и за диверсификация на доходите на стопанствата чрез развиване на допълнителни дейности, като повишаване на знанията в областта на аквакултурите и опазването на околната среда.

ПМДР може да финансира до 50% от стойността на проекта, като  минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 3 000 лв., а максималният не трябва да е повече от 49 000 лв.

Настоящият прием е само за сектор „Малки проекти“, тъй като целевите групи за подпомагане в областта на аквакултурите са различни. С оглед намаляване на административната тежест за бенефициентите приемът по мярка 2.2 е разделен на две процедури – една за сектор „Малки проекти” и друга за сектор „Рециркулационни системи“  и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”. Подобно разделение се налага до определяне на приоритетните за страната ни видове, които имат добра пазарна перспектива.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), където е публикуван и пълният пакет документи за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на заявления е 25.10.2016 г.

 

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Обява за процедура чрез подбор на проектни предложения BG14MFOP001-2-002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”

 

Въпроси и отговори по процедура BG14MFOP001-2-002 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", сектор "Малки проекти, 07.10.2016 г.

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-2.002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”

Списък с бенефициенти

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.