wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури ”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", Сектор „Малки проекти“, Мярка 2.2  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в настоящия прием по мярката ще се постигне  ефективно използване на ресурсите чрез инвестиции подобряващи енергийната и ресурсната ефективност, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 000 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 25% съфинансиране от националния бюджет.
  • Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта и е в размер на 30 на сто от общите допустими разходи.

Допустими за финансиране са следните дейности:

1.1. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

1.2. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

1.3. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.4. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

1.5. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

1.6. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (капацитета на инсталацията да не надвишава енергийните нужди на аквакултурното стопанство);

1.7. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите. Кандидатите, които планират да извършват образователни дейности в областта на аквакултурата следва да създадат центрове за професионално обучение, лицензирани по Закона за професионалното образование и обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение по професионално направление „Рибно стопанство”.

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 27 юли 2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 16.08.2018 г.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", Сектор „Малки проекти“, Мярка 2.2  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, ПМДР - 10.07.2018 г. 

Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти  BG14MFOP001-2.007 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", Сектор „Малки проекти“, Мярка 2.2  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, ПМДР - 26.07.2018 г.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.