wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 “Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности ”, мярка 1.6. „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“.

Чрез изпълнение на дейностите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности”, мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, се цели  насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Проектите по настоящата процедура се изпълняват на територията на Република България.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ е 3 702 848,09 лв., от които 2 777 136,07 лв. са от ЕФМДР и 925 712,02 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 450 000 лв.

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи, от които  75 на сто са осигурени  от ЕФМДР и 25 на сто от националния бюджет

Максимален процент на съфинансиране:

 - до 100%  за публичноправни организации и юридически лица, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в обществена полза, както и всички научни организации, в това число висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките, институтите на Селскостопанската академия, ведомствените научни институти, които не развиват стопанска дейност,  съгласно чл. 95, т.2, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

 - до 50% за физически лица, юридически лица, еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, които са регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които осъществяват дейност в частна полза. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за малки и средни предприятие (МСП) по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г.), се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

      физически лица;

      юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

      юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), единствено в партньорство с МИРГ;

      публичноправни организации в сектор „Рибарство“;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност

      Научни  организации в сектор „Рибарство“-  „Научни организации“ са висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките, институтите на Селскостопанската академия, ведомствените научни институти, неправителствените организации, осъществяващи научноизследователска и развойна дейност

Съгласно Параграф 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, „научна организация“ е всяко юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство

Научната организация трябва да е посочена в Регистъра на научната дейност в Република България към Министерството на образованието и науката (в съответствие с чл.7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Допустими партньори по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

   Местни инициативни рибарски групи (МИРГ);

   Oрганизации на производителите на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за дейностите, посочени в т.13.1. от Условията за кандидатстване.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 20.02.2019 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 13.03.2019 г.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на пълния пакет документи по процедурата.

Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности”

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.