wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) уведомява всички бенефициенти, че във връзка с прецизното отчитане по приоритети от Рамката за изпълнение по ПМДР, в съответствие с чл. 22 и приложение II на Регламент (ЕС) № 1303/2013 към 31.12.2018 г. , и преценка на постигнатите етапни цели, в срок до 10.01.2019 г. следва да предоставят актуална счетоводна информация за реално изразходваните средства, придружена с платежни документи по изпълняваните от тях проекти към дата 31.12.2018 г.

Информацията и докумените се предоставят чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), модул „Кореспонденция“.

УКАЗАНИЯ във връзка с отчитане на рамката за изпълнение от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.