wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Изменени документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”  - 13/12/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, Приложение № 9 Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, и добавено ново Приложение № 20 – Запис на заповед.

Заповед №МДР-ПП-09-102/13.12.2018 г.

Изменени Условия за изпълнение - 13/12/2018 г.

Изменено Приложение № 9 Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 13/12/2018 г.

Ново Приложение № 20 – Запис на заповед - 13/12/2018 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.