wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Обновен от 12.10.2018 г. - СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-2.003 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ ПО ПМДР 2014 – 2020 г. - 05.10.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува СПИСЪК на предложените за финансиране проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители…

Продължава...

Управляващият орган на ПМДР 2014-2020 г. удължава срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда” - 05.10.2018

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, чл. 5, т.3 от Постановление №162 на…

Продължава...

Стартира прием на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ - 02.10.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и…

Продължава...

Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г. - 01.10.2018 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за…

Продължава...

Указания от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР във връзка с изпълнението на стратегиите за ВОМР в рамките на ПМДР - 25.09.2018 г.

Указания от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР във връзка с изпълнението на стратегиите за ВОМР в рамките на ПМДР - 25.09.2018 г.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.