wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ по ПМДР 2014 – 2020 г.

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи…

Продължава...

Повторно обществено обсъждане на пакет документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара" от ПМДР - 13.09.2018 Г.

В резултат от проведеното обществено обсъждане по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, бяха получени становища от заинтересованите страни, като конструктивните предложения са…

Продължава...

Материали от петото заседание на КН на ПМДР - 03.08.2018 г.

1.Протокол от от петото заседание на КН на ПМДР. 2.Критерии за подбор и оценка на проектни предложения от стратегиите за ВОМР по мярка BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите…

Продължава...

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ от ПМДР - 30.07.2018 г.

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”. Прилагането на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.