wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Стартира прием на проекти по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ - 30.07.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната…

Продължава...

Указания във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ПМДР, свързани с хоризонталните политики на ЕС

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(ПМДР), публикува Указания във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ПМДР, свързани с прилагането на хоризонталните принципи на ЕС.…

Продължава...

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 6.3."Повишаване на знанията за състоянието на морската среда" от ПМДР - 10.07.2018 г.

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на…

Продължава...

Стартира ВТОРИ прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ - 27/06/2018 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза…

Продължава...

Изменени Условия за кандидатстване и пакет документи по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР - 15.06.2018 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.