wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Повторно обществено обсъждане на пакет документи по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от ПМДР - 15.06.2018 г.

В резултат от проведеното обществено обсъждане по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, бяха получени становища от заинтересованите…

Продължава...

Изменена Индикативна годишна програма за 2018 г. по ПМДР - 15.06.2018 г.

На основание чл. 26, ал. 10 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ публикува направени изменения в Индикативната годишна работна програма за 2018…

Продължава...

Методика за определяне размера на финансовите корекции по проекти, финансирани от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 - 12/06/2018 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“, в качеството й на Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), извършва мониторинг на изпълнението на проектите,…

Продължава...

Стартира втори прием на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” - 01/06/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5…

Продължава...

Повторно обществено обсъждане на изменените документи по подхода ВОМР - 01/06/2018

Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) стартира повторно обществено обсъждане на изменените документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.