wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Политика на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. за борба с корупцията и измамите

В съответствие с член 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., управляващите органи и държавите-членки, отговорни…

Продължава...

Стартира ВТОРИ прием на проекти по мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", Сектор „Малки проекти“ от ПМДР - 18/05/2018

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение,…

Продължава...

Стартира прием на проекти по мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход“ - 18.05.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение,…

Продължава...

Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8."Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки" по ПМДР - 15.05.2018 г.

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8. "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси…

Продължава...

Обществено обсъждане на ИЗМЕНЕНИТЕ документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” - 14.05.2018 г.

Във връзка с извършен одит от Гeнерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия и писмо, с което УО на ПМДР е приканен да промени процедурите си за одобрение…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.