wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.003 „Мерки за предлагане на пазара” – 04/12/2018

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, чл. 5, т.3 от Постановление №162 на…

Продължава...

Изменени документи по процедура BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ - 03/12/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти…

Продължава...

Повторно обществено обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ - 30/11/2018

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за второ обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за…

Продължава...

Изменени документи по процедура BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение” - 27/11/2018

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти…

Продължава...

Нова функционалност на ИСУН 2020, свързана с подаване на пакети отчетни документи към искания за плащане по проектни предложения – 27/11/2018

Във връзка с извършено обновяване на продуктивната среда на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), е създадена функционалност за изпращането…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.