wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
 
 
 
rarМатериали от Второто заседание на КН на Споразумението за партньорство - 1 част; 2 част; 3 част
 
 
 
 
 

 

Презентация на г-жа Добринка Кръстева директор дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" в Администрацията на Министерския съвет, представена на проведената на 29.05.2015 г. конференция "Кохезионната политика 2014-2020 г. - предизвикателства и перспективи" в София хотел Балкан.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.