wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Удължаване на срока за кандидатстване по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ - 20/06/2017

На основание чл.9, ал.5 и чл.26, ал.7, т.3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чл.11, чл.5, т.2 от Постановление 162/2016 г. за определяне на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.