wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 5.4. „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ - 21/09/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 обявява за обществено обсъждане документите за втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.