wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на оперативната програма публикува проект на планираните процедури за 2016 г., с който може да се запознаете в документ "Проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г."

В случай че имате становище по проекта, можете да го изпратите на programming@moew.government.bg. Крайният срок за получаване на становища е 5 октомври 2015 г.

pdfПроект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.


pdfОперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", одобрена от ЕК на 15 юни 2015 г.

pdfИндикативна годишна работна програма за 2015 г.

pdfВътрешни правила на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

pdfКодекс за поведение на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.

Работна група

Заповед за създаване на работна група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за програмен период 2014-2020 г.

Заповед за изменение на заповедта за създаване на работна група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за програмен период 2014-2020 г.

Заповед за изменение на заповедта за създаване на работна група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за програмен период 2014-2020 г.

Правила за организацията на дейността на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 -2020 г.

Първо заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.

Първо заседание на работна група за разработване на оперативна програма за околна среда за периода 2014 -2020 г.Протокол от заседанието
Второ заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.
 
Трето заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода  2014 - 2020 г.
 
Приоритетни оси на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."
Зелена инфраструктура
 
Четвърто заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г.
 
Презентации: 
Материали от заседанието можете да намерите тук.  
 
Пето заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г." 
 
Шесто заседание на  работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 - 2020 г."

Приоритетна ос 1

Приоритетна ос 2

Приоритетна ос 3

Приоритетна ос 4

Приоритетна ос 5

Приоритетна ос 6

Протокол от заседанието

Проект на ОПОС 2014 - 2020 г., трета версия към 30 април 2014 г.

 
 
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.