wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обяви за набиране на проектни предложения

Обява от Управляващия орган на ОПАК за прекратяване на процедура по подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” Бюджетна линия BG051PO002/10/3.1–05

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.