wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление"

25.07.2014

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г.:

  1. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  2. Екологични организации;
  3. Организации, работещи за подобряване на административното обслужване;
  4. Организации, работещи в сферата на електронното управление;
  5. Организации, работещи в сферата на съдебната система;
  6. Организации, работещи в сферата на управление на човешките ресурси;
  7. Организации, работещи в сферата на политики за развитие, вкл. на регионално и местно ниво;
  8. Организации, работещи за прозрачност и откритост на управлението и правораздаването.

Юридическите лица и предложените от тях представители трябва да отговарят на определени критерии, описани в Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (Механизма).

Писмените заявления се представят по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Механизма, в срок до края на работния ден на 15.08.2014 г. на адрес: гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски" № 102, Министерство на финансите, на вниманието на министъра на финансите.

Към заявлението следва да се приложат всички документи съгласно чл. 7, ал. 5 от Механизма.

Всички необходими документи за кандидатстване можете да намерите тук.   

Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление"

25.07.2014

На основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г. Министерството на финансите отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г. на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

1. Административно обслужване;

2. Електронно управление;

3. Съдебна система;

4. Управление на човешките ресурси;

5. Политики за развитие, включително на регионално и местно ниво;

6. Прозрачност и откритост на управлението и правораздаването.

В срок от 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление до директора на дирекция „Административен капацитет" в Министерство на финансите за участие в избора.

Лицата по т. 1 не могат да подават повече от едно заявление за участие в избора.

Писменото заявление се представя по образец, утвърден от министъра на финансите.

Към заявлението се прилагат документите  по чл. 4, ал. 4 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г.

Писмени заявления за участие могат да се подават в деловодството на Министерството на финансите ул. "Г. С. Раковски" № 102, гр. София, до 17.30 ч. на 08.08.2014 г.

Всички необходими документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.