wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Г.

03.07.2014

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл.3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г., отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

  • Насърчаване на икономическото развитие;

  • Развитие на информационни и комуникационни технологии;

  • Енергийна и ресурсна ефективност;

  • Политики за развитие.

1. В срок от 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката за участие в избора.

2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

3. Писменото заявление се представя по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката.

4. Към заявлението се прилагат документите  по чл. 4, ал. 4 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

Писмени заявления за участие могат да се подават в деловодството на Министерство на икономиката и енергетиката, ул. „6-ти септември" № 21, гр. София, до 17.07.2014 г., в рамките на работния ден от 09.00ч. - 17.30ч.  

Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на КН на ОПИК 2014 -2020 г.

Заявление по чл.4, ал.1 от Механизма

Списък по чл.2, т.2 от Механизма

Декларация по чл.4, ал.4, т.3 от Механизма   

  

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

20.06.2014

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

  • Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Екологични организации;
  • Организации, работещи в сферата на научно-изследователската и развойната дейност и иновациите.

2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма за избор.

3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката за участие в избора.

4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник министър-председателя и министър на правосъдието.

6. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма за избор.

Писмени заявления за участие могат да се подават до края на работния ден на 11.07.2014 г. в деловодството на Министерство на икономиката и енергетиката, ул. „6-ти септември" № 21, гр. София.

Заявление

Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Механизма за избор

Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.