wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПОКАНА 

към юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели

с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

16 юни 2014 г. 

1.   В изпълнение разпоредбата на т. 4 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"  за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • младежта;
 • общественото здраве;
 • интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
 • човешките и гражданските права и свободи.

2.   Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в т. 2 от Механизма.

3.     В срок от 15 дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до министъра на образованието и науката за участие в избора.

4.      Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

5.   Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от министър на образованието и науката.

6.      Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 7 от Механизма.

 

Заявление по т. 5 от Mеханизма

Декларация за обстоятелствата по т. 3 от Механизма     

 

 

 ПОКАНА

към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

11.06.2014 г. 

1.      В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • човешките и гражданските права и свободи, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • социалното включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи;
 • екологията;
 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • културата;
 • младежта;
 • общественото здраве.

2.      Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма.

3.      В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" за участие в избора.

4.      Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление   за участие в избора.

5.      Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник-министър председателя и министър на правосъдието.

6.      Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Механизма

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.