wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - юли 2018 г.

zipОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - май 2018 г.

zipОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - март 2018 г.

zipОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 - януари 2018 г.

zipОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – юли 2017 г.

zipОкончателни документи

 

Писмена процедура КН 2014-2020 г. – август 2016 г.

rarОкончателни документи

 

Писмена процедура КН ОП РЧР 2014-2020 – май 2016 г.

rarОкончателни документи

 

Писмена процедура КН 2014-2020 г. – януари 2016 г.

rarОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – септември 2015 г.

zipОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – август 2015 г.

rarОкончателни документи

 

 Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – май 2015 г.

pdfВътрешни правила

 

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – април 2015 г.

rarОкончателни документи

 

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – февруари 2015 г.

rarОкончателни документи

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.