wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 Г.

24.06.2014

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите  от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:

  • 1. работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • 2. работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • 3. работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • 4. работещи в сферата на детското благосъстояние;
  • 5. работещи в сферата на младежта;
  • 6. работещи в сферата на общественото здраве.

Юридическите лица и предложените от тях представители трябва да отговарят на определени критерии, описани в Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

Писмените заявления се представят по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Механизма, в срок до 15.07.2014 г. на адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица" № 2, Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на министъра на труда и социалната политика.

Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

Заявление по чл. 7, ал. 2 от Механизма

Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Механизма

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.