wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

1-во заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 – 12.12.2014 г.
 
 
2-ро заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 – 18.06.2015 г.
 
 
18-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 3-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 11.11.2015 г.
 
 
4-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 19.02.2016 г.
 
 
19-то заседание на КН на ОП РЧР 2013 и 5-то заседание на ОП РЧР 2020 – 03.06.2016 г.
 
 
6-то извънредно заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 29.09.2016 г.
rarДокументи от заседанието
rarОкончателни документи
 
 
20-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 7-мо заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 13.12.2016 г.
rarДокументи от заседанието
rarОкончателни документи
 
 
8-мо заседание на КН на ОП РЧР - 9.06.2017 г.
 
 
9-то заседание на КН на ОП РЧР – 21.11.2017 г.
 
 
10-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 15.05.2018 г.
 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.