wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поименният състав на членовете на КН на ОПРР 2014-2020 е определен със Заповед № РД-02-36-395/05.05.2016 г.

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

03.07.2014

Министерство на регионалното развитие кани желаещите от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.:

1. организации, работещи в сферата на стратегическо и пространствено планиране;

2. организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

3. организации работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

4. екологични организации;

5. организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата ;

6. организации, работещи в сферата на общественото здраве;

Юридическите лица и предложените от тях представители трябва да отговарят на определени критерии, описани в Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.

Писмените заявления се представят по образец, съгласно чл. 4, ал. 2 от Механизма, в срок до 23.07.2014 г. на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров" № 109, Министерство на регионалното развитие, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие".

Заявление

Декларация 

Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.