wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfПроект на изменено Споразумение на партньорство на Република България
 Официална версия 2.0, изпратена на Европейската комисия на 07.01.2015 г

 

Още в тази категория: « Публично обсъждане 26.02.2014

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.