wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
 
 
 
 
 
 

 

Изменение на Националната методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Помощен файл към изменената Националната методология

Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление.

Анализ на нередностите в областта на обществени поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите по Оперативните програми през 2015 г.

Указание на министъра на финансите ДНФ 3/23.12.2016 г. за третиране на данък добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР за програмен период 2014 - 2020 г.

Указание на министъра на финансите ДНФ 2/30.08.2016 г. и неговите приложения за определяне на реда за изплащане на финансова помощ, верификация и сертификация на разходите, възстановяване и оттелгяне на неправомерни разходи, осчетоводяване и приключване на счетоводна година по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Утвърдени със Заповед № Р-95 от 08.07.2016 г. на заместник министър - председателя по европейските фондове и икономическата политика образци:

§ заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода 2014-2020 г.;
§ декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г.;
§ заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.;
§ декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Постановление №79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г.
 
 

pdf Заповед Р-24 от 3.02.2016 г. за утвърждаване на образци

pdf Формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения

pdf Формуляр за кандидатстване с проектно предложение

pdf Формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект

pdf Формуляр за административен договор

pdf Образец на Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.