wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

МИГ РАКОВСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.033 по мярка 4.2 "Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ с удължен краен срок за прием.pdf

МИГ РАКОВСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.033 по мярка 4.2 “Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”.pdf

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.195 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностина територията на МИГ Кирково - Златоград”.pdf

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.148 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването  или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ КУКЛЕН - АСЕНОВГРАД с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.139 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.pdf

МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.037 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с удължен срок.pdf

МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.154 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с удължен срок.pdf

МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.007 по мярка 01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” с удължен срок.pdf

МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.123 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ ПАНГЮРИЩЕ СТРЕЛЧА ЛЕСИЧОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.078 по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.018 по мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.017 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.013 по мярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.pdf

МИГ - МЪГЛИЖ КАЗАНЛЪК ГУРКОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ ТУНДЖА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.162 по мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура".pdf

МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.doc

МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.138 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”.pdf

МИГ БЯЛА СЛАТИНА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.176 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.pdf

МИГ БЯЛА СЛАТИНА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от бощностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.161 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.pdf

МИГ - ОБЩИНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ И ЧЕРНООЧЕНЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.114 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.docx

МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.112 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”.doc

МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.141 по мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.pdf

МИГ НОВА ЗАГОРА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.164 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“.doc

МИГ САНДАНСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони"в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.082 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.150 по мярка 6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.pdf

МИГ - ОБЩИНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ И ЧЕРНООЧЕНЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.110 по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".docx

МИГ - ОБЩИНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ И ЧЕРНООЧЕНЕ  с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.100 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.doc

МИГ- БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.144  по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.pdf

МИГ ХИСАРЯ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на сеските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.167 по мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.pdf

МИГ ХИСАРЯ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.163 по мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.pdf

МИГ - ОБЩИНА МАРИЦА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.032 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.153 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.pdf

МИГ ПОПОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.129 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.pdf

МИГ РАКОВСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.084 по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.pdf

МИГ САНДАНСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.102 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.142 по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.pdf

МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.140 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”.pdf

МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявава за втори прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001 – 19.047 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявявва прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.142 по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.pdf

МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.140 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”.pdf

ЛИДЕР в Нормандия, Франция

МИГ ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.070 по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.128 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.121 по мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.113 по мярка „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан”.pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.116 по мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“.pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ ЧИРПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.122 по мярка 1.1 „Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”.pdf

МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в  изпълнение на подхода "Водено от бщностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001–19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”.pdf

МИГ Лясковец - Стражица с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.007 по мярка М01 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природно наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура" втори прием.pdf

МИГ РАЗЛОГ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.009 по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" - 2-ри прием.pdf

МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.109 по мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.docx

МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.126 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.pdf

МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.093 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ - ОБЩИНА МАРИЦА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.032 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“Обява1.pdf

МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.030 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.doc

МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.035 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.doc

МИГ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.090 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.doc

МИГ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.086 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.docx

МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.043 по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.pdf

МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по проецедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.060 по мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”.pdf

МИГ- БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селсите райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.108 по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".pdf

МИГ РАЗЛОГ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.073 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ - актуализирани срокове.pdf

МИГ ДРЯНОВО - ТРЯВНА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ - ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.104 по мярка 4.1. ‘’Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.108 по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".pdf

Заповед за изменение на заповед за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г..pdf

МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.099 по мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства".pdf

МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подббор на проекти № BG06RDNP001-19.089 по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".pdf

МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.097 по мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".pdf

МИГ СЛИВНИЦА - ДРАГОМАН с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.107 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.pdf

МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.052 по мярка 9.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.105 по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства”.pdf

МИГ РАЗЛОГ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.106 по мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".pdf

МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН ХАДЖИДИМОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.039 по мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”.pdf

МИГ ГЪЛЪБОВО - ОПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.068 по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства".pdf

МИГ ГЪЛЪБОВО - ОПАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие". обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.069 по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".pdf

Оферта за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество от МИГ "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej", Полша.docx

МИГ МАРИЦА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявявва втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.019 по мярка М01 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура".pdf

МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.103 по мярка 19.2/ 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ ЕЛЕНА - ЗЛАТАРИЦАс финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.081 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.doc

МИГ ЕЛЕНА - ЗЛАТАРИЦА с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.doc

МИГ РАЗЛОГ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.073 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”.pdf

МИГ ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.092 по мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.)  - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.doc

Образец на договор по подмярка 19.2 за възложители по ЗУСЕСИФ + приложения.rar

Предложения за проекти за транснационално сътрудничество на МИГ от Гърция - "SAY CHEESE! BALKAN CHEESE" и "THE MALVASIA MYTH".rar

МИГ ПРЕСПА - общини Баните Лъки и Чепеларе с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.091 по мярка 7.2.- „Инвестиции в създаването ,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.pdf

МИГ САНДАНСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.pdf

Удължаване на срока за прием по мярка 7.2 от стратегията на МИГ Гълъбово-Опан.pdf

МИГ ГЪЛЪБОВО - ОПАН удължава периода на процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.048 по мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.pdf

МИГ СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.054 по мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство".pdf

МИГ САНДАНСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.082 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ РАКОВСКИ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.034 по мярка 21 МИГ-Раковски „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“.pdf

Покана за транснационално сътрудничество от Република Полша.docx

МИГ ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.077по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ .pdf

МИГ - БЕРКОВИЦА и ГОДЕЧ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.024по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.pdf

МИГ САМОКОВ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.070 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.pdf

МИГ САМОКОВ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.061 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.021 по мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.072 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.)  - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.doc

МИГ Троян - Априлци - Угърчин с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.050 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ .docx

МИГ Троян - Априлци - Угърчинс финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.doc

МИГ Троян - Априлци - Угърчин с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.051 по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства”.docx

МИГ РАЗЛОГ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.008 по мярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”.pdf

МИГ ГЪЛЪБОВО - ОПАН с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.048 по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.pdf

МИГ - ОБЩИНА МАРИЦАс финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.032 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.044 по мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“.pdf

МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.042 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“.pdf

МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.048 по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.018 по мярка 22 - “Популяризиране на местните продукти и услуги”.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.017 по подмярка 7.6. - “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.010 по подмярка 7.2. - “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.045 по подмярка 6.4. - “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.013 по подмярка 4.2. - “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.pdf

МИГ ХАРМАНЛИ с финасовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено о т общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.011 по подмярка 4.1. - “Инвестиции в земеделски стопанства”.pdf

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ЗАВЕТ-КУБРАТ" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.047 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.pdf

Invitation from Polish National Support Unit on behalf of the NRN partner LAGs Network of Świetokrzyskie Region for international conference entitled “Cooperation Projects and Rural Development” on 20-21 September 2018 in Kielce, Poland.docx

SAVE THE DATE - LEADER RELOADED - ELARD CONFERENCE. SAVE THE DATE for this LEADER conference of the Portuguese presidency of ELARD from 26th to 28th September 2018 in Évora, Portugal.docx

ENRD Seminar LEADER: Acting locally in a changing world 15th – 17th October, Rust, Austria

The ENRD Contact Point in partnership with the Austrian Federal Ministry for Sustainability and Tourism, the Austrian National Rural Network and LAG nord burgenland plus invite you to apply to take part in this seminar for LEADER LAGs, Managing Authorities and National Rural Networks. This first ENRD LEADER Seminar of the 2014 – 2020 programming period will take place in Rust, North East Austria between the 15th and 17th October 2018.

The seminar will focus on the role of LEADER, where and how it is adding value and delivering something distinctive.  Participants will explore how the LEADER approach can best be used to address new challenges and opportunities and how it can deliver to its potential, both currently and in the future. The event will draw on practical experiences and will demonstrate how LAGs acting locally are contributing towards various wider societal challenges and priorities. Participants will consider how the benefits of this work can be extended and improved and how the achievements can best be demonstrated and made visible.

The seminar commences with a networking dinner on the evening of the 15th October, this is followed by a programme of study visits, a LAG and project fair and plenary inputs on Tuesday 16th.  On Wednesday 17th the programme will mainly involve keynote presentations and working groups exploring the experience, identifying success factors and developing proposals and recommendations for the current and future programmes.  

As places are limited applications will be subject to a selection process. The online application form can be found here  where you are invited to register your interest to attend.  Applications close on the 7th September 2018. Please do not make any reservations for travel or accommodation until acceptance of your application is confirmed. You will then receive a notification and a practical information pack regarding local travel and accommodation arrangements.  Please note that all travel and accommodation is at the participants’ own cost.
Draft agenda

Save the date from 05th to 06th of november 2018 in La Rochelle

Leader France seminar on "Public services in rural areas"

The Federation of rural territories engaged in the Leader approach is pleased to invite you on 05 & 06 November 2018 in La Rochelle, in partnership with the Departmental Council of Charente-Maritime, for 2018 his thematic seminar "Public Services in rural areas: new way of presence and sharing? "

Book these dates now to participate in this important meeting for LEADER and rurality, which will take place in the presence of parliamentarians and French and European partners and the main actors of rurality.

More information soon on the website of the association: www.leaderfrance.fr

SAVE THE DATE                          LEADER Seminar 15 – 17th October                             LEADER: Acting locally in a changing world

The ENRD Contact Point in partnership with the Austrian Federal Ministry for Sustainability and Tourism, the Austrian National Rural Network and LAG nordburgenland plus is jointly hosting a seminar for LEADER LAGs, Managing Authorities and National Rural Networks.
This seminar will focus on the role of LEADER, where and how it is adding value and delivering something distinctive. The event will consider how  the LEADER  approach can be used  to address new challenges and opportunities, both currently and within post 2020 policy.   It will demonstrate how LAGs acting locally are contributing towards various wider societal challenges and priorities such as climate change, the potential of the bioeconomy,  rural urban links, social enterprise, youth participation etc. 
The seminar will take place in Rust, North East Austria between the 15th and 17th October 2018, the programme will involve study trips, the presentation of practical examples, keynote presentations and working groups.  Participation will be limited to 150 delegates and will therefore involve a selection process.
An invitation to apply on-line will follow by email in early August.  In the meantime please save the date.

Местна инициативна група "РАЗЛОГ" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.009 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.pdf

Местна инициативна група "ЗАВЕТ - КУБРАТ" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти".pdf

Местна инициативна група "ПОПОВО" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обяввява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.020 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".pdf

Местна инициативна група "Община МАРИЦА" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.032 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.pdf

Местна инициативна група "Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.026 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".pdf

Местна инициативна група "ЗАВЕТ - КУБРАТ" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001 – 19.030 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.doc

Местна инициативна група "ПОПОВО" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.006 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".pdf

Местна инициативна група "ПОПОВО" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.005 по подмярка 4.1 "Инвестиции в материални активи".pdf

Удължен е срокът за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.019 на МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .pdf

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.:

№ ………………….. „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се насърчи социалното приобщаване, сътрудничеството и икономическото развитие в селските райони.

Очакваните резултати от процедурата е да бъдат финансирани проектни предложения за реализиране на дейности, свързани със сътрудничеството на местни инициативни групи (МИГ) с партньори от Република България, страните от Европейския съюз и трети страни.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № ………………….. „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. възлизат на 1 600 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите е до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

По процедурите е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 31.05.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.rar

 

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

№ ………………….. „Подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се насърчи социалното приобщаване, сътрудничеството и икономическото развитие в селските райони.

Очакваните резултати от провеждане на процедурата е да се финансират проектни предложения за подготвителни дейности, които целят подготовката на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № ……….. „Подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  възлизат на 400 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности е до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 31.05.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.rar

 

Презентации от информационна среща_04.05.2018.rar

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА ДРАГОМАН с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.022 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.pdf

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН" с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.014 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ .docx

МИГ - Троян Априлци Угърчин с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.004 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура.docx

МИГ Община Марица с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.019 по Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.pdf

МИГ Лясковец-Стражица с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020" в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.007 по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.pdf

На интернет страницата на Държавен фонд Земеделие са публикувани образец на Контролен лист за Проверка на извършения подбор на проектни предложения от МИГ, по които се финансират разходи от ЕЗФРСР, както и образци на декларации.rar

МИГ ИСПЕРИХ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.019  МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 – „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП”.pdf

Предложение за сътрудничество на местни инициативни групи от Република Полша.docx

Заповед за допълнение на заповед за създаване на Комитете за координация на подхода ВОМР.pdf

Прессъобщение за одобрение на МИГ - втора покана.docx

Заповед за изменение на заповед за създаване на Комитет за координация на подхода ВОМР.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.doc

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН»

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М08 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“

Отдел "Лидер" на УО на ПРСР участва в провеждането на обучения и изготвянето на информационна брошура по прилагането на подхода ЛИДЕР, насочено към страни извън ЕС - Албания, Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. Брошурата е подписана от комисаря по земеделие г-н Фил Хоган

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА УО НА ПРСР 2014-2020 Г., ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАГЕИИ ЗА ВОМР“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”, ПРОВЕДЕНА НА 14 ЮЛИ 2017 Г. В Х-Л "ХИЛТЪН", ГР. СОФИЯ.zip

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.