wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и иизпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".pdf

Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".pdf

Заповед за изменение и Условия за кандидатстване за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3.pdf

Заповед за изменение на Условия за кандидатстване за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3.pdf

Заповед  за изменение на Указанията за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР по подмярка 19.2.pdf

Указания за приложимия режим на държавни помощи 2018 - Изменение.docx

ТДИД_19.2 30.07.2018.xlsx

Образец на Контролен лист за проверка на извършения подбор на проектни предложения от МИГ, по които се финансират разходи от ЕЗФРСР и образци на декларации.rar

Приложение 123_8_5 Декларация неприложими документи 19.2 образец.docx

Образци на Анализ разходи - ползи и Бизнес план по подмярка 19.2.rar

Информация свързана с разработването на Насоки за приеми по мерки от СВОМР.docx

Таблица за допустими инвестиции и дейности по подмярка 19.2.xlsx

Указания за приложимия режим на държавни помощи за публикуване.docx

 Минимални изисквания по чл. 41 от ПМС № 161

НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ за прием 2017 г..rar

 

pdf УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 В ОБХВАТА НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ" И ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Изменени Указания за прием и изпълнение на проекти, финансирани от ОПРЧР, съгласно чл. 37. (1) от ПМС № 161/2016г. - януари 2018

Изменени Указания на УО на ОПРЧР 2014 – 2020 във връзка с предстоящия втори прием по мярка 19.2

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.