wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.3.pdf

Информация относно прием на проекти по мярка 7.5 от стратегиите за ВОМР във връзка с държавнa помощ.pdf

Отговори на въпроси на МИГ във връзка с изпълнение на подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020.pdf

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от ПРСР 2014-2020.doc

Отговори на въпроси поставени от МИГ Костенец касаещи изменение на СВОМР.pdf

Отговори на въпроси на местни инициативни групи във връзка с изпълнение на стратегии за ВОМР от ПРСР 2014-2020.pdf

Отговори на въпроси от МИГ във връзка с изпълнение на СВОМР мярка 19.ВОМР от ПРСР 2014-2020.pdf

Отговор на поставени въпроси по прилагане на ПМС 161.pdf

Отговори на въпроси от МИГ от 10.11.2017.pdf

Отговори на въпроси на МИГ работна среща 28 септември 2017.docx

Разяснения по насоки втори прием ОБЕДИНЕН.doc

Разяснения по насоки втори прием 14.08.2017.doc

Разяснения по насоки втори прием 07 08 2017.doc

Въпрос от МИГ Кула Брегово Бойница.pdf

Разяснения по насоки втори прием 04.08.2017.doc

Разяснения по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР.doc

pdfВъпроси по изпълнението на мерки от Стратегиите за монофондово ВОМР с финансиране от ОПРЧР 2014-2020 г.

Още в тази категория: « ИГРП Указания »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.