wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Публикации и издания на ОИЦ - Разград

Разградско сдружение приключва успешно проект за социално включване

В края на този месец Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград финализира своя проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” по процедура „Транснационални и…

Продължава...

ОИЦ - Разград отчете дейността си на пресконференция

На среща с представители на местни, регионални и национални медии екипът на Областния информационен център представи напредъка по изпълнението на европрограмите в Разградска област и отчете своята дейност през 2018…

Продължава...

МИГ- Исперих провежда годишна информационна конференция

Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” кани всички жители и заинтересовани лица от територията на общината на годишна конференция на тема: „Стротегията на МИГ-Исперих – за интегрирано, устойчиво и включващо…

Продължава...

По европроект рехабилитираха 21 км от пътя Разград - Търговище

Участъкът е в лот 13 на Оперативна програма „Региони в растеж”, която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13…

Продължава...

Община Кубрат осигурява заетост на още двадесет души по проект

В рамките на проект „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Агенцията по заетостта, кметът на община Кубрат Алкин Неби подписа трудови договори с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.