wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Урокът се осъществи в рамките на кръжока „Динамичен уеб дизайн” създаден по проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Пред ученици и преподаватели от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”, участниците в извънкласната форма с ръководител инж. Христо Терзиев представиха резултати от своята работа досега.

Младите уеб-дизайнери припомниха задължителните условия за съществуването на всеки интернет сайт – да има свой домейн, да е надеждно хостван и да има заделени достатъчно пространство и ресурси за опериране. Разказаха как се структурира HTML5 документ и какви елементи се използват за изграждане на една уеб страница. Демонстрираха изработването на меню на сайт, вмъкване на изображения в него с използване на графични изображения. Показаха как се форматират HTML таблици и как се създава галерия със снимки.

Директорът на Математическата гимназия Мануел Василев изрази удовлетворение от видяното и от подготовката на учениците към момента. Благодари на всички за положения труд и за отговорното отношение към преподаваната материя.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.