wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проектът BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” завършва с изпълнени дейности.

На заключителната пресконференция ръководителят на проекта Севим Адем съобщи постигнатите резултати. Строителните работи са започнали преди една година и от тогава до сега са извършени: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода на училищната сграда; изградени са аварийно стълбище на югоизточната фасада и мълниеносна инсталация; боядисани са всички помещения; подменени са старите настилки с теракот и ламинат, всички интериорни врати, котелната и отоплителна инсталация, както и осветителните тела с LED лампи; ремонтиран е и санитарния възел.

Сред гордостите за школската управа и учениците е и изградената многофункционална спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол.

По проекта са закупени също 17 мултимейдийни проектора, 17 лаптопа, 25 компютърни конфигурации, 16 броя слушалки, 25 бюра и 25 стола за езиков кабинет; 54 стола и 2 работни маси за конферентната зала в учебното заведение .

За учебни цели е доставен и нов трактор, което значително подобрява професионалната подготовка на учениците и заедно с останалите новости превръща Гимназията в по-привлекателно за младежите учебно заведение.

„От две години се увеличи интересът към нашето училище, паралелките са пълни.”, заяви директорът на гимназията Сали Назиф.

От проектния екип допълниха още: „С извършените дейности е изпълнена основната цел на проекта: подобряване на образователния процес за 368-те ученици чрез основен ремонт и модернизация на сградата на учебното заведение”.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.