wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на проект „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Агенцията по заетостта, кметът на община Кубрат Алкин Неби подписа трудови договори с още двадесет лица с увреждания, живущи в общината.

Новоназанчените ще работят като хигиенисти към съответните кметства на населените места от общината, на осемчасов работен ден, за срок от две години.

Целта на проекта е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.