wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Участъкът е в лот 13 на Оперативна програма „Региони в растеж”, която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13 ,,Път II-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград” е 15 357 826.67 лева с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% и е в размер на 12 999 821.96 лева с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 2 294 086.23 лева с ДДС, а собственият принос на бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура” възлиза на 63 918.48 лева с ДДС.

Второкласният път II-49 е основна транспортна връзка за областите Търговище, Разград и Силистра. С ремонта на отсечката се повишава безопасността при пътуване и се подобрят връзките с път I-2 Русе – Разград, път I-4 Търговище – Шумен, път II-21 Русе – Силистра, път ІІ-51 Попово – Лозница и ІІ-23 Русе – Кубрат – Исперих, както и с Дунав мост при Русе.

Основно ремонтираният участък в лот 13 е на територията на област Разград. Той започва при входа на областния град, преминава през селата Манастирско и Трапище и завършва след кръстовището с път ІІ-51 Попово – Лозница.

Напълно подменена е пътната настилка и е подобрено отводняването. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтирани са 4-те кръстовища за селата Островче, Градина, Синя вода, Сейдол и Тръбач. Подменени са бордюрите в село Манастирско, изградени са колекторна система и бетонови бордюри в село Трапище. За повишаване на безопасността на движение на пешеходците в двете села са изградени повдигнати пешеходни пътеки.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.