wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” кани всички жители и заинтересовани лица от територията на общината на годишна конференция на тема: „Стротегията на МИГ-Исперих – за интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие”.

Събитието ще се проведе на 18 декември 2018 г. (вторник) от 10:30 часа в зала №1 на Народно читалище „Съзнание 1891” - гр. Исперих.

Програмата на конференцията е следната:

  • Запознаване с резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ - Исперих през 2018 г. – проблеми и очаквания.
  • Представяне на Индикативен график – 2019 г. за прием на проекти по мерки към Стратегията на МИГ - Исперих.

Гост-лектори от Националното сдружение на общините в Р България и Микрофонд „Джобс” ще представят актуална информация, свързана с:

  • Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 гoдина.
  • Възможности за финансиране на бенефициенти с проекти към Стратегиите и на Местните инициативни групи.

Добри практики в прилагане на Стратегия за ВОМР и опит ще споделят гости и представители на други Местни инициативни групи от страната.

По традиция конференцията ще завърши с Информационен базар.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.