wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В края на този месец Сдружение „Асоциация Интегро”Разград финализира своя проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От началото на 2018 година бенефициентът изпълнява проекта в партньорство с „Майчини центрове: Международна мрежа за овластяване - MINE” от град Щутгарт, Германия.

В рамките на проекта бяха осъществени дейности с иновативни методи и подходи за работа с жени от уязвими общности, като се осигуриха нови възможности за тяхното социално включване. Проучени, адаптирани и апробирани бяха две нови за нашата страна практики: „Майчин център” от Германия и „Социална ориентация” от Белгия.

За интеграцията на жени от ромските общности се създадоха три функциониращи общностни центъра в град Разград, село Вазово, община Исперих и град Бяла Слатина.

Извършени бяха редица обучения, семинари и обменни посещения в градовете Щутгарт и Разград. Повече от 150 деца и жени се включиха в дейностите в трите центъра, повече от 15 жени придобиха професионални умения, повече от 30 жени се консултираха по конкретни въпроси от ежедневието.

Социалните иновации по проекта могат успешно да бъдат използвани от местните власти при планиране на адекватни мерки в общинските планове за интеграция на ромските жени.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.